NominatieMenu’s van DAF foto’s in twee groepen

Vastgesteld  in de DAF bestuursvergadering op 28 mei 2018

Waarom nominaties in twee groepen?

Bij het bespreken van foto’s tijdens de DAF avonden worden de foto’s door de leden beoordeeld en worden punten (stemmen) gegeven aan de ingezonden foto’s, waarmee wordt bepaald welke foto’s een nominatie ontvangen. Dit geldt zowel voor de Fotoavond Digitaal als voor de Fotoavond Galerie (papier). Uit een analyse van de nominaties van de afgelopen seizoenen blijkt dat het merendeel van de nominaties wordt gegeven aan een tiental fotografen, die 4 tot 12 nominaties hebben ontvangen. Ongeveer de helft van de leden hebben nul,  één of twee nominaties gekregen. Leden uit deze groep krijgen regelmatig net geen nominatie, omdat er uit de andere groep vrijwel altijd wel fotografen zijn, die net iets ‘hoger scoren’. Om de fotografen met weinig of geen nominaties te stimuleren en aan te moedigen om foto’s te blijven insturen en te laten beoordelen, is er voor gekozen om voor het bepalen van de nominaties de DAF leden in de delen in twee groepen :

  • groep A : geen of één nominatie in de afgelopen seizoenen
  • groep B : twee of meer nominaties in de afgelopen seizoenen

Opmerking:
Het is wenselijk dat elke groep uit minimaal 8 fotografen bestaat, aangezien anders in elke groep de stemmen te veel aan dezelfde fotografen zullen worden toegekend. Daarom kan het bestuur de criteria (d.w.z. aantal nominaties in afgelopen seizoen) voor elke groep aanpassen om de gewenste groepsgrootte te realiseren.

Fotoavond Digitaal :

Inzending van foto’s en de beoordeling van elkaars foto’s op de avond zelf blijft volgens het huidige proces plaatsvinden. Als alle foto’s zijn besproken en de nominaties moeten worden toegekend, dan worden de foto’s gepresenteerd in de groep A en de groep B.  Van de drie stemmen, die elk lid mag toekennen, moet hij minimaal één stem toekennen aan de foto’s van de groep A.

Fotoavond Galerie (papier) :

Zoals  we nu al gewend zijn, worden alle ingeleverde foto’s op papier verdeeld in vier stapels, waarbij de foto’s van groep A en B door elkaar liggen en niet van elkaar zijn te onderscheiden. De bespreking in vier groepen / tafels onder leiding van een ervaren fotograaf blijven we gewoon doen zoals we gewend zijn. Alleen wordt de nominatie van elke stapel niet meer per groep gedaan.

Als de vier groepen alle ingeleverde foto’s hebben besproken, dan worden de foto’s via PowerPoint gepresenteerd in de groep A en de groep B, conform de Fotoavond Digitaal. Van de drie stemmen, die elk lid mag toekennen, moet hij minimaal één nominatie toekennen aan de foto’s van de groep A; ook dit is weer conform de Fotoavond Digitaal.

Om dit mogelijk te maken, dienen de deelnemende fotografen de foto, die ze als print meenemen op dinsdag,  uiterlijk de maandagavond ervoor digitaal mailen naar Marian Vermeer.

 Verdere afspraken voor zowel digitaal als papier :

  • De groep A moet wel minimaal 3 inzendingen bevatten; bij minder dan drie inzendingen wordt deze groep niet apart beoordeeld, aangezien er dan te weinig keuze is.
  • In de groep A wordt minimaal 1 nominatie toegekend.
  • De toekenning van nominaties in groep B blijft zoals we het nu doen voor digitale avonden.

Indeling fotografen in groep A en B :
Als een fotograaf uit groep A aan het einde van het seizoen drie of meer nominaties heeft gekregen, dan wordt hij het volgende seizoen ingedeeld in de groep B.

Halverwege het seizoen zal het bestuur een tussen evaluatie doen. Indien hieruit blijkt dat een fotograaf uit groep A in korte tijd reeds drie of meer nominaties heeft gekregen, dan zal hij al halverwege het seizoen worden ingedeeld in de groep B.

Ook kan een fotograaf zelf verzoeken om in groep A te worden ingedeeld, als hij meerdere seizoenen geen nominaties heeft ontvangen in groep B.

Het bestuur zal aan het begin van het DAF seizoen de indeling van de leden in groep A en B bepalen, grotendeels gebaseerd op de behaalde nominaties in de twee vorige seizoenen. Ook wordt bij deze indeling gestreefd een grootte van groep A en groep B van elk minimaal 8 personen.

Bij nieuwe leden zal het bestuur op basis van aantoonbare ervaring de indeling in A of B bepalen.

Evaluatie beoordelen in twee groepen :

Jaarlijks wordt deze wijze van nomineren, evenals alle andere clubactiviteiten, besproken in de evaluatie aan het eind van het seizoen en zo nodig bijgesteld.

Opmerking : aan het begin van seizoen 2018-2019 is de indeling in groep A en B door het bestuur vastgesteld; de indeling is te zien op het prikbord.